Usługi w ramach projektu

 

W ramach projektu „Wykwalifikowany pracownik – przyszłość przedsiębiorstwa” będą realizowane następujące szkolenia ogólne:

1. AutoCAD (5 grup, 1grupa/13osób, 40h/grupę) - komputerowe wspomaganie projektowania – Uczestnicy poznają możliwości programu, nabędą umiejętności rysowania obiektów w wersji płaskiej (2D) i przestrzennej (3D). Zostaną przygotowani do samodzielnego opracowywania części rysunkowej projektów technicznych. Potwierdzeniem nabycia przez Uczestników szkoleń umiejętności z zakresu obsługi programu AutoCAD będzie uzyskanie przez nich honorowanych na całym świecie certyfikatów AUTODESK (w przypadku pozytywnie zdanego egzaminu).

2. Kosztorysowanie robót budowlanych (5 grup, 1 grupa/13osób, 40h/grupę) – Uczestnicy zostaną zapoznani z zasadami opracowywania przedmiarów, obmiarów, kosztorysów inwestorskich i powykonawczych z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania komputerowego NORMA Pro. Szkolenie zakończy się egzaminem, i w przypadku pozytywnego wyniku otrzymaniem zaświadczeń potwierdzonych przez Kuratora Oświaty i uprawnień do zawodu Kosztorysant budowlany (Rozporządzenie z dn.16.12.2004r. Dz.U.265 poz.2644).

3. Uprawnienia energetyczne (5 grup, 1grupa/13osób, 54h/grupę) - zajęcia teoretyczne i praktyczne dotyczące montażu, instalacji, eksploatacji energetycznych, umożliwiają uzyskanie państwowych uprawnień do montażu i eksploatacji urządzeń energetycznych na budowie. Prowadzone zgodnie z prawodawstwem krajowym Dz.U.2003.89.p.828, Dz.U.2003.129.p.1184, Dz.U.2005.141.p.1189 (48h) i teoretyczne z zakresu BHP (8h).Szkolenia zakończą się egzaminem zewnętrznym na uprawnienia energetyczne: elektryczne (G1), cieplne (G2) i gazowe (G3) w zakresie eksploatacji, w przypadku pozytywnego wyniku uzyskaniem 3 świadectw energetycznych ważnych 5 lat.

Wszyscy Uczestnicy szkoleń w przypadku obecności na minimum 80% zajęć otrzymają zaświadczenia o ukończeniu szkoleń, a w przypadku pozytywnie zdanych egzaminów dodatkowo otrzymają Certyfikaty/zaświadczenia/świadectwa zawodowe honorowane w całym kraju.

Wszystkie szkolenia mają formę kursów i są szkoleniami ogólnymi, prowadzonymi przez wykwalifikowanych trenerów. Odbywają się dla grup szkoleniowych liczących max.13 Uczestników.
Szkolenia w 100% odpowiadają na potrzeby pracowników województwa podlaskiego i przyczyniają się do wzrostu kwalifikacji pracowniczych branży budowlanej, tym samym zwiększają konkurencyjność sektora MŚP.

Wszystkie osoby biorące udział w projekcie otrzymają:
1. materiały dydaktyczne i szkoleniowe,
2. wyżywienie (poczęstunek i ciepły posiłek),
3. zwrot kosztów dojazdu.

Szkolenia będą się odbywały głównie w weekendy (sobota-niedziela), maksymalnie 3 razy w miesiącu. W razie konieczności na tygodniu, popołudniami (max.4h/dzień).

Na każdym szkoleniu zostanie poruszona tematyka równości płci i Uczestnikom zostaną rozdane prezentacje dotyczące równości płci w życiu zawodowym.

 
 

Copyright (c) Consultor Sp. z o.o. All rights reserved
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki