Rekrutacja

 

Rekrutacja będzie miała charakter otwarty i będzie zgodna z zasadą równości szans.

Zostanie przeprowadzona zgodnie z regulaminem rekrutacji. Będzie informowała o możliwości przystąpienia do projektu zarówno Mężczyzn jak i Kobiet.

Odbywać się będzie w Biurze Projektu w województwie podlaskim, na ul. Rynek Kościuszki 2, w Białymstoku w okresie III.12-I.13.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie będą mogły pobrać ze strony internetowej następujące dokumenty rekrutacyjne:

a) Dokumenty rekrutacyjne wymagane od Uczestnika projektu:
• Formularz zgłoszeniowy
• Zaświadczenie o zatrudnieniu
• Deklaracja uczestnictwa w projekcie
• Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

b) Dokumenty rekrutacyjne wymagane od Przedsiębiorstwa:
• Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorstwa
• Oświadczenie o oddelegowaniu pracownika
• Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
• Kserokopie zaświadczeń o otrzymanej pomocy de minimis/Oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis w ciągu bieżącego roku budżetowego oraz dwóch poprzedzających go lat budżetowych
• Oświadczenie o nie otrzymaniu/otrzymaniu pomocy de minimis w ciągu bieżącego roku budżetowego oraz dwóch poprzedzających go lat budżetowych
• Sprawozdania finansowe za 3 ostatnie lata obrotowe/Oświadczenie o nieznajdowaniu się w trudnej sytuacji finansowej

c) Dokumenty wydawane przez firmę Consultor Sp. z o.o.:
• Zaświadczenie o wysokości udzielonej pomocy de minimis
• Oświadczenie o objęciu tajemnicą służbową
• Oświadczenie o braku obowiązku notyfikacji pomocy publicznej

Dodatkowo osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu AutoCAD oraz Kosztorysowanie robót budowlanych będą zobowiązane do przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego podstawowe umiejętności z obsługi komputera.

O wstępnym zakwalifikowaniu do udziału w projekcie będzie decydowała data otrzymania przez Realizatora projektu kompletu dokumentów rekrutacyjnych.

Ostatecznie Rekrutacja wyłoni 195 Uczestników - 81 przedsiębiorstw według priorytetowych kryteriów określonych w regulaminie rekrutacji:
- wartość udzielonej pomocy de minimis dla przedsiębiorstw nie może przekroczyć pułapu 200 tysięcy euro w okresie 3 kolejnych lat kalendarzowych (zgodnie z Rozporządzeniem Nr 1998.2006)
- przedsiębiorstwo nie może znajdować się w trudnej sytuacji ekonomicznej (oświadczenie pracodawcy)
- miejsce zatrudnienia – województwo podlaskie
- branża zatrudnienia - budownictwo
- sektor MŚP (mikro i małe przedsiębiorstwa)
- w przypadku szkoleń 1, 2 podstawowa znajomość obsługi komputera i programów komputerowych (sprawdzana na etapie rekrutacji poprzez krótki test)

 
 

Copyright (c) Consultor Sp. z o.o. All rights reserved
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki